Všeobecné obchodní podmínky

Milí příznivci minimalismu,

právě jste se dostali na stránku s všeobecnými obchodními podmínkami platnými pro prodej e-booků a on-line kurzů na mých webových stránkách www.zijememinimalismem.cz. Ještě předtím než objednáte, přečtěte si, prosím, tyto všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“).

VOP totiž obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kliknete na objednávkové tlačítko na webu. Před vlastní objednávkou zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“ a pokud si před tím VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků (elektronických knih) a on-line kurzů (v dalším textu obojí zkráceně jako „produkty“) přes webové rozhraní www.zijememinimalismem.cz.

Samotný nákup produktů a proces uzavírání smluv je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají vždy ujednání ve smlouvě přednost.

Obsah VOP

I. Základní údaje o mně
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
IV. Jak je to s cenou produktů a jak se platí?
V. Jakým způsobem vám budou produkty dodány?
VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?
VII. Odstoupení od Smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Firma: Ing. Marcela Sobotová
IČ: 04461509
dlo: Zborovská 500/104, Doudlevce, 301 00 Plzeň

Zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Magistrát města Plzně.
Nejsem plátce DPH.

E-mail: marcela(zavináč)zijememinimalismem.cz
Telefon: +420 775 025 539

V dalším textu jsem uváděna jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ/KLIENT?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím „webového rozhraní“ (tj. na www.zijememinimalismem) se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Kupní smlouva bude v dalším textu zkráceně označována jako „Smlouva“.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Jak jste se již mohli dočíst i výše, součástí Smlouvy jsou tyto VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů, jejich obsah a charakteristiku s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Naleznete zde i reference klientů, kteří e-booky četli nebo on-line kurzy absolvovali před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), vyberete způsob úhrady. Každý produkt má svůj vlastní objednávkový formulář.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“ pod objednávkovým formulářem.

O přijetí objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v případě objednávky produktu Kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

IV. JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní uvedena i cena. Nejsem plátce daně z přidané hodnoty v České republice. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů a služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou kupní cenou produktu (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z mé strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu, platební brány společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

Kupní cena se hradí v korunách českých, popř. v EUR, pokud jde o nakupující mimo Českou republiku.

Pro nakupující mimo Českou republiku platí režim tzv. identifikované osoby. To znamená, že nakupují produkty s příslušnou daní z přidané hodnoty dle země svého bydliště uvedené v kontaktních údajích objednávky. Pouze nakupujícím mimo Českou republiku registrovaným k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě EU (kontrola se provádí automaticky podle zadaného DIČ v objednávkovém formuláři oproti registru Evropské databáze VIES) se vystaví daňový doklad bez daně z přidané hodnoty.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky, není-li na webovém rozhraní nebo faktuře uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Pouze připomínám, že nejsem povinna vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu a v případě, že by vám byl produkt dodán před zaplacením a v době splatnosti nedošlo z vaší strany k úhradě, jsem oprávněna vám až do zaplacení ceny zneplatnit přístupové údaje do on-line kurzu.

Po přijetí platby vám vystavím a na e-mail uvedený v objednávce zašlu fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DODÁNY?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTŮ: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .pdf dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou e-mailovou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na maximální efektivitu a váš postup v on-line kurzu žádoucí, budou jednotlivé lekce členské sekce uvolňovány postupně, dle předem zveřejněného harmonogramu. Je-li začátek kurzu stanoven hromadně pro všechny účastníky přihlášené do předem určeného termínu, bude členská sekce resp. první lekce zpřístupněna v předem stanovený stejný termín pro všechny účastníky.

2. DODACÍ LHŮTA: Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude vám produkt dodán nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby on-line platební kartou bude dodán obratem po provedení platby. Jak jsem již uváděla v předchozím odstavci, u on-line kurzu může být začátek nastaven na stejný den pro všechny účastníky a v den zahájení je pak dodán. Veškeré bonusy vám budou zaslány či zpřístupněny spolu s produktem, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU: S ohledem na charakter produktů nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

4. Po dodání přístupových údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, abych mohla zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP (reklamační řád).

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a doc a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Na webu jsou detailně popsány podmínky pro jejich užití. Prosím, dbejte těchto doporučení. Neodpovídám za vaše výsledky s využitím informací a postupů z našich produktů. Výsledky záleží na mnoha faktorech, které nemůžu ovlivnit, zejména na vašem přístupu k aplikaci získaných informací.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, obdobně v případě, že není cena zaplacena v době splatnosti, ač vám byl produkt již předtím dodán.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání e-booku nebo on-line kurzu (tj. dodání přístupových údajů funkční členské sekce nebo od zahájení kurzu, je-li zahajován ve stejný den pro všechny účastníky). Protože vás však chci ve vaší snaze maximálně podpořit, nabízím vám u některých produktů garanci v trvání delším než zákonných 14 dní, a to 21 dní. Délka garance je vždy u produktu uvedena na webovém rozhraní. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na marcela@zijememinimalismem.cz nebo případně i navíc odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP, ovšem e-mailová komunikace je zde dostačující a rychlejší. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line kurzu.

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book nebo on-line kurz. Peníze vám vrátím bankovním převodem na vámi uvedený bankovní účet, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 14 dnů po době splatnosti, následujícím dnem po skončení této lhůty dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a můj závazek dodat vám produkt nebo službu. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na sjednanou cenu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorním e-mailem.

5. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění a práva ze záruky se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z  ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Kupní smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část.

4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu. Důvodem pro reklamaci on-line kurzu není to, že vám nepřijde doprovodný e-mail ke kurzu. Přesto, pokud některý z doprovodných e-mailů nenaleznete ve své e-mailové schránce, napište mi a pošlu vám ho znovu.

5. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem na marcela@zijememinimalismem.cz. Pokud vám produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, “nevyžádané” nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese marcela@zijememinimalismem.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text VOP účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 11. září 2019.